Vedtægter for Vældgård Sportsrideklub

§ 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er: Vældgård Sportsrideklub

Fork.: VSK

Klubbens hjemsted er: Vesthimmerlands Kommune - Grønnerupvej 41, 9640 Farsø

Klubbens stiftelsesdato: 09.06.2014

§ 2 - Formål

Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelsen af denne idræt. I det daglige har klubben til formål at uddanne børn, unge og voksne i omgang med heste, i alt vedrørende hestens brug, pleje og adfærd, herunder især med fokus på sikkerhed i forbindelse med omgang med heste. Derudover vil vi ligeledes sætte fokus på at styrke medlemmernes mulighed for samvær samt at være aktive i afholdelse af mindre ridestævner.

§ 3 – Dansk Rideforbund

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4 – Medlemskab

Som medlem kan optages enhver med interesse for ridning og kammeratskab omkring hestesporten og som i øvrigt kan tilslutte sig klubbens formål.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftligt anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Når indmeldelsen er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter som er angivet i loven.

Al kommunikation til medlemmerne foregår via Vældgård Sportsrideklubs hjemmeside.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. Medlemskab gælder kalenderåret ud. Betaling er bindende året ud.

§ 5 – Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtigelser.

§ 6A– Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angive tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning,og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 6C

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubben eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion)

§ 7 – Kontingent

Kontingentåret omfatter perioden 1. januar til 31. december

Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen for ovennævnte periode. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Indbetaler medlemmet forsat ikke kontingent efter skriftlig påmindelse, vil medlemmet kunne slettes af medlemslisten uden at spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen. Medlemmet kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

§ 8 – Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på 5 eller 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasseren og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. En suppleant indtræder for den resterende del af valgperioden, for det pågældende medlem, der har udtrådt af bestyrelsen i utide. Såfremt suppleanterne er i bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

§ 9 – Bestyrelsens arbejdsform

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkalder skriftlig med dagsorden, hvis indhold bestemmes af bestyrelsen. Dagsordenen skal dog minimum indeholde godkendelse af referat samt økonomisk rapportering.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden indtræder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen skal ved mødets afslutning underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder føres ligeledes protokol, der underskrives ved førstkommende bestyrelsesmøde + referat. Beslutningsliste er offentligt tilgængeligt i rytterstuen på VSK.

§ 10 – Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. Der må ikke meddeles eneprokura.

§ 11 - Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal.

Indkaldelse med foreløbig dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer samt øvrige forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen, som ikke fremgår specifikt af dagsordenen, skal senest udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent. Under 18 år har forældre medlemmets stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for klubben det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af medlemmere til bestyrelsen.

8. Valg af bilagskontrollant og 1 bilagskontrolantsuppleant.

9. Eventuelt.

§ 12 – vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer, af fremmødte medlemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13 – Regnskabsår og -aflæggelse

Klubbens regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet forelægger den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift. Det reviderede regnskab skal forelægge senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, og kan rekvireres af klubbens medlemmer hos kassereren.

§ 14 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendig eller når mindst 20 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

Den ekstraordinær generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse, medmindre ordinær generalforsamling finder sted indenfor 5 uger efter begæringens modtagelse

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den ekstraordinær generalforsamling beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 15 – Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

Ved den første generalforsamling skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål et eventuelt overskud, samt andre aktiver, skal tilfalde.

Vældgård Sportsrideklub

09.06.2014

Del siden