GENERALFORSAMLING 

VSK

12-03-2024 

Klokken 19.00  

I cafeteriet på Vældgård

Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer samt øvrige forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen, som ikke fremgår specifikt af dagsordenen, skal senest udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fremlæggelse & drøftelse af hovedlinjer for klubben det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af medlemmere til bestyrelsen 

9. Valg af to suppleanter. 

10. Valg af bilagskontrollant & 1 bilagskontrollantsuppleant

11. Evt.

 

Del siden